En coach hjälper dig att gå från tanke till handling

Coachning är en målinriktad och effektiv metod för att uppmuntra och sätta igång en förändringsprocess utan att presentera färdiga lösningar. Arbetet sker i form av samtal, med utgångspunkt i det som är viktigt för dig. En coach hjälper dig att analysera nuvarande situation och hitta möjligheter och målbilder för att sedan vägleda dig att nå dina mål. Coachens uppgifter är att:

  • Sätta fokus på de viktigaste frågorna i karriär och privatliv.
  • Hjälpa den coachade att definiera och uppnå både professionella och personliga mål.
  • Ställa kärnfulla frågor som stimulerar till nya tankar och perspektiv.
  • Stödja den coachade att gå från tanke till handling.

När behövs coachning?

Att få nya perspektiv och uppmuntras till utveckling är alltid viktigt. Med hjälp av en coach kan du hitta nya vägar eller få bekräftat att de vägar du valt är rätt. Oavsett var du befinner dig i livet är det värdefullt att ha någon som motiverar dig. Men i vissa situationer och dilemman är en personlig coach till särskild nytta, till exempel:

  • Vid stora förändringar, till exempel omorganisationer eller uppsägningar.
  • När du söker efter nytt arbete.
  • Som stöd till nytillträdda chefer och ledare på mellanchefsnivå, samt till personer med särskilt krävande befattningar, projektledare och andra nyckelpersoner.
  • För att förebygga och undvika ohälsa hos medarbetare som känner sig stressade.
  • För att hjälpa erfarna medarbetare att fortsätta utvecklas.